Heer herinner U de namen (Gez. 273)

                     

 

Kwartierstaat  Nienke Zwart

 

 

                                            1e generatie

 

1.       Nienke Zwart *Aalten 12-3-1935.

 

  Nienke                      

 

                                             2e generatie

 

2. Dirk Zwart, predikant, *Oosternijkerk (Oostdongeradeel) 22-7-1900, † Enkhuizen 20-2-1958

    X Huizum (Leeuwarderadeel) 20-6-1928.

3. Jeltje de Jong *Huizum 29-7-1905, † Halfweg (N.H.) 14-12-1988.

 

       Dirk en Jeltje                                                                 

 

                                             3e generatie

 

4. Pieter Zwart landbouwer, *Oosternijkerk 12-5-1846, † Oosternijkerk 19-5-1929, X1e Oostdonge-

    radeel 11-9-1885 Neeltje (Pieters) Douma † 28-6-1889,  X2e Oostdongeradeel 3-9-1896

5. Hiltje Jousma, huishoudster, boerinne, *Oosternijkerk 25-8-1865, † Dokkum 17-5-1958.

 

            Pieter en Hiltje             

 

 

6. Eelze de Jong *Winsum (Baarderadeel) 3-9-1875, † Utrecht 25-1-1964, X Winsum 25-3-1905.

7. Berdina Haitsma *Dongjum (Franekeradeel) 29-4-1881, † Utrecht 6-7-1968.

 

 

        Eelze en Berdina         

 

                                             4e generatie

 

   8. Andries Dirks Zwart *Oosternijkerk 16-11-1796, † Oosternijkerk 7-6-1849, X Oosternijkerk

        20-5-1825. Ingevolge keizerlijk decreet van 18-8-1811 dient iedereen die nog geen achternaam

        heeft er een aan te nemen. We komen akten tegen rond eind 1811, 1812 en zelfs in 1813. Hier de

        weergave van de akte van Andries zijn vader, Durk Pytters:

           Swart, Durk Pytters, Nijkerk,    k. Pytter 20, Andries 15, Douwe 11, Joukjen 10, allen te Nijkerk,

           Mairie Metslawier, fol. 13

   9. Trijntje Renzes Weidenaar *Oosternijkerk 4-2-1804, † Oosternijkerk 17-6-1889.

 

  10. Lieuwe Ypes Jousma, boerenknecht, *Oosternijkerk 9-5-1834, † Oosternijkerk 19-9-1890,

        X  Oostdongeradeel 22-5-1858.

  11. Trijntje van der Velde *Ternaard (Westdongeradeel) 12-5-1831, † Oostdongeradeel 16-1-1920.

 

  12. Nammen de Jong *Franekeradeel 2-2-1827, boer, † Winsum 16-5-1880, X Baarderadeel

        8-2-1868.

  13. Elske Sinnema *Hichtum (Wonseradeel) 14-12-1844, † Winsum 4-1-1906, X2e Baarderadeel

        10-6-1886 Wytse Paulus Strikwerda, † Leeuwarden 26-5-1923, 78 jaar.

 

  14. Johannes Haitsma, bakker, *Franeker 11-3-1852, † Oosterlittens 26-4-1906, X Hennaarderadeel

        10-5-1879.

  15. Jeltje Meyer *Winsum 26-2-1854, † Huizum (Leeuwarderadeel) 17-11-1923.X2e Huizum

        3-12-1913 Klaas van der Berg *08-07-1853 Boxum, † 27-02-1942 Leeuwarderadeel.

 

                                                5e generatie

 

  16. Dirk Pytters (kiest naam Swart) *Oosternijkerk 7-1-1764, † Oosternijkerk 17-11-1831,

        X1e Oosternijkerk 24-5-1789 Trijntje Sapes uit Niawier (waaruit zoon Pytter, die later zijn eerste

        dochter moeders naam Trijntje geeft), X2e Oosternijkerk 21-2-1795 Jeltje Veendorp † 1806. Hij

        trouwt 3e keer 3-4-1808 met haar zuster Gertje Veendorp † Oostdongeradeel 8-11-1832, 47 jaar oud.

        Het enig geboren kind uit dit laatste huwelijk 4-8-1814 krijgt de naam Trijntje naar zijn eerste vrouw.

  17. Jeltje Veendorp *Veenwouden 11-6-1772, † Oosternijkerk 5-7-1806.

 

  18. Rense Sapes Weidenaar *Oosternijkerk 29-1-1775, † Oosternijkerk 2-2-1827, X Oosternijkerk

        19-5-1799.

  19. Aaltje Hessels Weidenaar *Oosternijkerk 24-4-1774, † Oosternijkerk  7-1-1809.

 

  20. Ype Jans Jousma, bakker, politiebediende, armenvader, *Anjum 30-3-1810, † Oosternijkerk

        17-2-1873, X Oosternijkerk 19-6-1832, met wettiging van een kind. Ype wordt op 28 februari 1854

        benoemd tot politiebediende in de gemeente Oostdongeradeel, standplaats Nijkerk. Het jaarsalaris

        bedraagt dertig gulden.

  21. Hiltje Lieuwes Huizinga, dienstmeid, *Paesens 20-5-1804, † Oosternijkerk 21-9-1878.

 

  22. Gerben Meints van der Velde *Joure 1796, † Westdongeradeel 26-1-1847, X Westdongeradeel 10-7-1824.

  23. Gerritje Sytzes Sytsma *Oostdongeradeel 20-09-1801, † Oostdongeradeel 24-3-1876.

 

  24. Obbe Thijses de Jong *Dronrijp (Menaldumadeel) 26-4-1795, boer, † Dronrijp 23-4-1867,

        X Franekeradeel 9-3-1820.

  25. Geertje Nammens Sytzama *Wartena 13-2-1795, † Hennaarderadeel 18-10-1875.

 

  26. Eelze Petrus Sinnema *Tzum 15-5-1811, † Rinsumageest 4-11-1890,  X Rinsumageest  4-5-1844.

  27. Baukje Sybrens Andela *Burgwerd 10-11-1823, † Rinsumageest 19-11-1885.

 

  28. Tjepke Haitsma *Franeker 6-4-1822, † Franekeradeel 29-2-1876,  X1e Franeker 18-5-1851,

        X2e Franeker  3-12-1854 Grietje Jurjens de Jong † Franekeradeel 13-9-1905, 83 jaar.

  29. Berendina Menkes Kroon *Termunterzijl (Groningen) 16-6-1823, † Franeker 23-12-1853.

 

  30. Ruurd Halbes Meyer *Baarderadeel 8-5-1818, † Baarderadeel 2-3-1876, X Baarderadeel 25-3-1843.

  31. Geertje Harings Piebinga *Hennaarderadeel 29-4-1819, † Baarderadeel 5-2-1904.   

 

                                                6e generatie

 

  32. Pieter Hayes *Oosternijkerk 9-3-1732, † Oosternijkerk 1781, X1e Oosternijkerk 8-4-1759,

        X2e Oosternijkerk 27-11-1768 Djoeke (Djuke) Annes, X3e Oosternijkerk  1-12-1773

        Maaike Everts.

  33. Sjoukje † Oosternijkerk 1768.

 

  34. Andries Douwes *Rijperkerk 12-4-1739, X Veenwouden 27-5-1771.

  35. Seelje Gerrits Veendorp *1749,  † Wetsens 6-1-1827.

 

  36. Sape Geerts  X1e Oosternijkerk voor 1763, X2e Oosternijkerk 13-8-1786 Lysbert Pytters.

  37. Antje Baukes.

 

  38. Hessel Philippus Weidenaar *Kollum 28-7-1743, † verdronken Texel 1-1-1824, X Anjum 13-12-

        1767. Hij was in ’s lands dienst op het oorlogsschip De Pallas dat strandt bij de Koog in 1824.

  39. Baartje Dirks *Oosternijkerk 27-11-1746, † Oosternijkerk 6-10-1807.

 

  40. Jan Ypes Jousma *Anjum 28-6-1772, † Oosternijkerk 28-12-1849, X Lioessens 3-6-1805.

  41. Jantje Folkerts Wierstra *Oosternijkerk 13-9-1779, † Anjum 25-10-1811.

 

  42. Lieuwe Broers Huizinga, arbeider, *Ternaard 20-12-1777,  † Westdongeradeel 19-8-1826,

        X Paesens 15-5-1803.

  43. Aaltje Gooitsens de Vries uit Paesens *1775, † Oostdongeradeel 29-11-1856.

 

  44. Meint Gerbens van der Velde *1767, † Oostdongeradeel 22-10-1828, X Hantum 18-5-1793.

  45. Trijntje Andries uit Wanswerd *1770, † Oostdongeradeel 20-11-1826. 

 

  46. Sytze Thomas Sytsma *19-11-1773 Niawier, † Westdongeradeel 11-2-1819, X Hantum 23-3-1800.

  47. Trijntje Eelzes Visser uit Hantum *1769, † Westdongeradeel Ternaard 16-8-1857.

               

  48. Thijs Jacobs de Jong *Dronrijp 18-4-1756, huisman te Sweins, † Franekeradeel 10-4-1838,

        X Marssum 7-11-1790.

  49. Geertje Obbes Veenstra uit Dronrijp, * 08-02-1761 te Welsrijp, † Franekeradeel 17-12-1814.

        Haar broers Paulus en Willem overlijden met de naam Venstra.

 

  50. Nammen Sytses Sytsma *2-3-1763, landbouwer, † Grouw 18-9-1823, X Wartena 24-5-1790.

  51. Hiskje Halbes uit Wartena, boerin, *26-12-1767, † Spannum 30-10-1847. Zuster van nr 121.

 

  52. Petrus Aelzes Sinnema *Wijns 14-7-1769, † Leeuwarden 18-5-1858, X Huizum 16-5-1802.

  53. Elske Doekes van der Linden *Huizum 01-02-1779, † Leeuwarden 4-11-1844.

 

  54. Sybren Ulbes Andela *Exmorra 13-6-1792, † Burgwerd 23-8-1857, X Wonseradeel 1-7-1820.

  55. Sierkje Sierks Douma *Burgwerd 27-2-1801, † Burgwerd 26-8-1847.

 

  56. Johannes Paulus  Haitsma *26-7-1788, † Franeker 13-1-1848, X Franeker 28-4-1811.   nb boerderij

  57. Jeltje Fokkes Douma *Suawoude 12-2-1789, † Franeker 18-1-1848.

  

  58. Menke (Mink)  Jans Kroon *Termunten (Groningen) 29-7-1770, X Harlingen 4-3-1798.

  59. Sipkjen Heeres de Boer uit Harlingen.

 

  60. Halbe Ruurds Meyer *Wartena  28-08-1796, † Baarderadeel 19-2-1858, X Baarderadeel 7-3-1818.

  61. Trijntje Willems Heslinga *Eastrum 1799, † Baarderadeel 10-6-1831.

   

  62. Haring Sjoukes Piebinga *1786, † Hennaarderadeel 29-10-1864,  X Hennaarderadeel 30-5-1818.

  63. Hinke Harmens Zyslinga  *Mantgum 29-09-1794, † Hennaarderadeel 6-2-1868. 

 

                                                7e generatie

 

  64. Haye Pieters *Oosternijkerk 1-1-1684.

 

  68. Douwe Andries *Rijperkerk 19-2-1706, X Rijperkerk Tietjerksteradeel 22-6-1738.

  69. Jeltje Minnes. 

 

  70. Gerrit Jacobs, schipper,  X Veenwouden 22-4-1736.

  71. Tjitske Ballings *Veenwouden 9-7-1713.

 

  76. Philippus Everts Weidenaar, meester chirurgijn,  *Oostermeer 20-10-1720, † Anjum 1772/3,

        X Kollum 13-11-1740.

  77. Antje Hessels Vlieg *Kollum 23-3-1721, † na 1779.

 

  78. Dirk  Cornelis *Anjum 8-10-1724,  X Anjum 5-4-1744. 

  79. Aaltje Meintes *Anjum 25-8-1720.

 

  80. Ype Lieuwes van Ezumazijl *Anjum 20-5-1742, † Lioessens 7-10-1811, X Anjum 2-6-1765.

  81. Trijntje Lieuwes *1743, † Anjum 2-2-1813.

 

  82. Folkert Wierds, † voor 1812, X1e Oosternijkerk 13-12-1778, X2e Oosternijkerk 11-6-1786 Tietje

        Jans Jansma, † Oostdongeradeel 14-3-1829, 74 jaar.

  83. Lucia Albertus Wichers uit Niawier † voor 1786.

 

  84. Broer Lieuwes (Huizinga) *Ternaard 1-1-1747, † Nes 27-2-1793, X Wierum 17-5-1772.

  85. Geertje Hessels (Keegstra), *Wierum 20-5-1753, † Nes 5-6-1821. Geertje hertrouwt Nes 15-5-1796

        Johannes Metskes (de Vries)

 

  86. Gooitsen (de Vries) Oostdongeradeel.

 

  88. Gerben Heerkes (van der Velde), X Hantum 6-6-1762.

  89. Minke Meints (Goodden) *1736, † Westdongeradeel 11-12-1818.  

 

  90. Andries

 

  92. Thomas Sytses uit Niawier  gedoopt 25-11-1748 X Niawier 3-6-1770 , † voor 1811.

  93. Teuntje Jorryts uit Niawier. †  28-02-1811.

 

  94. Eelze Teekes  uit Paesens,  X Paesens 19-5-1765.

  95. Gerritje Jans uit Nes.

 

  96. Jacob Jans (de Jong) uit Dronrijp, X Dronrijp 31-5-1751.        

  97. Pijtje Andries uit Arum..                                                              

 

  98. Obbe Paulus * 07-02-1723 te Wommels, aldaar gedoopt 21-02-1723.

       X Oosterwierum/Oosterlittens 6-4-1755. Hij is weduwnaar. Hij is handelaar.

  99. Minke Willems  gedoopt 06-03-1729  Menaldum.

 

100. Sytse Nammens, geb. Goοngahuizen ca. 1713, boer te Boornburgum plaats 63, te Wartena,

        † Grouw voor 1780, X Wartena 12-6-1763.

101. Antje Jisk, † Wartena 10-3-1781.

 

102. Halbe Holstes/Holkes *Warga 21-11-1738, X Grouw 4-6-1758.     zie ook nr 242

103. Geertje Teekes *Goutum/Swichum 24-10-1734.                              zie ook nr 243

 

104. Aelze Annes Sinnema *Oudkerk 2-10-1729,  † Hardegarijp 26-11-1816, X Wijns 20-5-1753.

105. Mari of Sara Petrus Steenhovius Postma *12-9-1734.  

 

106. Doeke Sybrens (Van der Linde) uit Huizum, X Huizum 13-3-1774.

106. N.B. de naam van der Lende wordt ook genoemd in de archieven.

107. Marike Dirks of Durks uit Huizum.

 

108. Ulbe Haantjes Andela *Burgwerd 13-9-1761, † Burgwerd (Wonseradeel) 19-9-1826, X Gerecht

        Nijland (Wymbritseradeel) 4-12-1782.

109. Baukjen Jentjes (Bootsma) *Hennaard 1761, † Burgwerd (Wonseradeel) 12-9-1823.

 

110. Sierk/Sjirk Jelles Douma *1775, † Workum 16-4-1837, X Burgwerd/Hartwerd 16-4-1797.

111. Yfke Johannes de Vries uit Witmarsum *1770, † Workum 12-12-1846.

 

112. Paulus Haitsma *Franeker 28-7-1740, o.a. burgemeester, medevroedschap, † Franeker 8-6-1814,

        X Franeker 29-5-1768.

113. Janneke Pieters van der Meulen *Leeuwarden 13-7-1746, † Franeker 15-1-1808..

 

114. Fokke Rinses Douma *Suawoude 27-7-1755, † Franeker voor 1812, X Suawoude 7-6-1778.

115. Baukjen Eelkes (Buwalda) uit Tietjerk, *1756, † Franeker 29-12-1822.

 

116. Jan Menkes Croen (Croon), landbouwer, X Termunten (Gr.) 17-5-1765.

117. Martjen Daniλls. Zij wonen bij de Wartummertil.

 

120. Ruurd Meinderts Meyer *Noorderdrachten 23-2-1769, † Huins 10-4-1832,  X Boornbergum

        13-2-1791.

121. Jeltje Halbes Meerstra uit Goοngahuizen *1770, † Baarderadeel 21-9-1840. Zuster van nr 51.

 

122. Willem Petrus Heslinga *Eestrum 1773, † Baarderadeel 15-3-1816, X Gerecht Tietjerksteradeel

        28-5-1797.

123. Taetske Fokes uit Eestrum.     

 

124. Sjouke Harings Piebenga *1753, † Hennaarderadeel 23-11-1830, X Welsrijp 20-11-1785.

125. Geertje Roelofs Nieuwbuurt uit Winsum *1759, † Hennaarderadeel 25-5-1835.

 

126. Harmen Jans Sysling *Balk 15-11-1770, † Baarderadeel 5-2-1840, X Britswerd 27-5-1792.

127. Feikje Piers Nettinga uit Jorwerd *1773, † Baarderadeel 9-5-1850.

  

                      8e generatie

 

128. Pieter Hayes Swart *1-1-1633, † Oosternijkerk 8-4-1698, X1e Dokkum  29-10-1673

        Roelifke Pieters, X2e Oosternijkerk 25-05-1683.

129. Jancke Rienks † Oosternijkerk na 1732.

 

136. Andries Luytjens *Rijperkerk 11-1-1665, X Oudkerk 3-6-1684.

137. Geertje Douwes.

 

142. Balling Hayes *circa 1679, † Veenwouden? na 1728, X Veenwouden? 4-8-1709.

143. Seli Martens † na 1728.

 

152. Evert Philippus Weidenaar *Oostermeer 20-11-1698, † Kollum voor 1736, X Dokkum 28-11-1719.

153. Eelkje Reinders Dijkstra *1-1-1699, † Kollum? na 1749.

 

154. Hesselius Vlieg, chirurgijn/vroedmeester te Kollum, *Grijpskerk 18-9-1693, † Kollum 1739/1740,

        X Grijpskerk 10-3-1715.

155. Fetje Douwes Stellingwerf † 1754/1755.

 

156. Cornelis Dirks *Anjum 14-1-1693, † voor1749, X Anjum 8-9-1723.

157. Aaltje Hendriks *Anjum 26-3-1699.

 

160. Lieuwe Ypes uit Ezumazijl, holtkoper en kalkbrander, *Anjum 19-12-1706, † Anjum 17-11-1787,

        X Anjum 13-7-1738.

161. Martha Engelberts van Schiermonnikoog † 15-11-1779  Anjum. 

 

166. Albertus Wichers uit Groningen X Leeuwarden 12-5-1747. Hij is studiosus.

167. Eva Visser uit Leeuwarden.

 

168. Lieuwe Broers, arbeider, X Holwerd 16-5-1744.

169. Haebeltje Rienks.

 

170. Hessel Renses, boer te Wierum, *Hantumhuizen 7-5-1719,  X waarschijnlijk te Wierum circa 1745.

171. Antje Klazes.

 

176. Heerke Dirks, boer te Morra in 1749, X Ternaard 23-9-1731.

177. Geertie Gerbens uit Bornwirderhuizen.

 

196. Paulus Obbes uit Wommels X ondertrouw Wommels. In 1749 te Oosterend oud

        en sober in staat.

197. Auck Willems uit Weidum.

 

200. Namme Sytses, boer te Goοngarijp, † Goοngahuizen onder Boornbergum v.  23-5-1738, X2e Grouw

        14-2-1734 Rixtie Wijbes, van Grouw, overl. v.  23-5-1738, dr. van Wybe Jelgers, te Langweer.

        Namme X1e Boornbergum 7-4-1709

201. Jaaike Aukes † 1725.

 

 Op 23-5-1738  wordt de inventaris opgemaakt in het sterfhuis van Namme Sytses, te Goοngahuizen onder Boornbergum. Aanwezig zijn Sytse Ruurds, man van Trijntje Nammens; Ybeltje Nammens; Sytse Nammens, allen voljarig. Verder zijn er ook minderjarige kinderen: Nieske, Marten, Andries en Lieuwkje Nammens. Curatoren over die laatste kinderen zijn: Hotse Sytses te Goοngahuizen, Jelle Andries te Deersum en Goslingh Pieters te Grouw. Deze zeven kinderen zijn afkomstig uit het eerste huwelijk van Namme Sytses, met Jay Auckes. Uit het tweede huwelijk zijn ook kinderen geboren, die nu gesterkt worden door hun opa van moederszijde als curator, Wybe Jelgers, van Langweer. De levende have wordt geschat op 819 cg. Van de eerste vrouw is er een zilveren mes, koralen met een gouden kroontje, 2 gouden spelden en een paar zilveren gespen. Er is verder ruim 146 cg. aan liggend geld. Het sterfhuis vertegenwoordigt een waarde van ruim 1074 cg. Er is verder onder andere sprake van 1/6e deel van land te Grouw met de andere erfgenamen van Sytse Hotzes. Ook wordt er /15e deel genoemd van land met de andere erfgenamen van Aucke Jelles.

 

 

  

202. Ysk/Jisk Sjoerds *Wartena circa 1715, † Wartena 6-10-1805, X Wartena circa 1735. Gemeen boer

        die de kost kan winnen en niet meer.

203. Antje Everts.

 

204. Holst Halbes, *circa 1710, koter uit Wartena X Oldeboorn 16-6-1734.           Zie ook nr 484.

205. Hiske Aukes uit Oldeboorn *circa 1711, † Grouw 6-2-1787                            Zie ook nr 485.

 

206. Taecke Herres/Heeres *1700/01, boer op stem 5 te Hempens, arbeider  te Suawoude,

        † Wartena 22-3-1789, X Hempens 6-4-1722.

207. Okjen Oeges, ged. (op belijdenis) Hempens 11-4-1721, † Wartena 29-3-1789.

         

 Bij huwelijk waren beiden afkomstig van Hempens. In 1728 is Taecke boer op stem 5 te Hempens, in 1740 en 1741 wordt hij genoemd als huisman aldaar. Hij leent dan wat koeien ‘om de melk’. In 1741 wordt hem de huur van een zate op het Goutumer land opgezegd door zijn zwagers, Hette en Tjerk Oeges. In 1744 woont Taecke te Huizum en in 1749 is hij arbeider te Suawoude op het Hooghiem, in 1758 wordt hij genoemd te Oude Miede en op Rustenburg (onder Tietjerk). Quotisatie: ‘kan bijnaa de cost niet winnen’. 

 

 

208. Anne Aelzes (Sinnema), gemeen boer, goed reeuw en beslag, *Birdaard 8-7-1698,  X circa 1725.

209. Jetske Symons.

 

210. Petrus Steenhovius Posthma, pastor te Oenkerk, *1702, † 5-3-1753,  X Oenkerk/Wijns 27-9-1733,

        huwelijk gesloten door ds D.G. Nauta.

211. Beitske Rinses Reitsma *Hardegarijp 26-6-1712, † Eestrum 6-6-1773, X2e 26-12-1762 Uwe Jouwerts,

       dorpsrechter te Eestrum.

 

212. Sybren Doekes van der Lende uit Leeuwarden X Leeuwarden 30-3-1732 in de Galileeλr kerk. In 1749

        boer te Huizum, goed reeuw en beslag.

213. Eelkjen Johannes Potter uit Workum.

 

216. Haantje Andries *Hennaard circa 1742, gemeen boer, † Nijland na 1793, X1e 17-11-1742 Akke Tierdts,

       X2e Oosterend 17-11-1748

217. Wijpkien Douwes *Hennaard, † Hennaard 17-1-1797.

 

218. Jentje Jans † Abbega circa 1783, X Parrega 11-5-1760.

219. Wypkjen Wybes uit Oosterend † Abbega juli 1796.

 

220. Jelle Gerbens Douma kiest naam te Wolsum *1749, † Wolsum 9-2-1814, X Wolsum 16-6-1765.

221. Doetje Wybrens uit Wolsum.

 

224. Johannes Hayes Haitsma, leerlooier/schoenmaker/burgemeester/vroedman, *Franeker 11-4-1699,

        † Franeker februari 1767, X Franeker 2-11-1721.

225. Annemarike Ennema *Franeker 21-7-1698, † Franeker 1740/1768.

 

226. Pieter Luitjes van der Meulen *Donkerbroek 1719, † Leeuwarderadeel na 1776, X Wijnjeterp

        sept. 1741.

227. Froukje Luitjes van de Meulen *Duurswoude 1-4-1716, † Leeuwarden.

 

228. Rinze Douwes Douma *Gaastmaburen 2-5-1693, † Suawoude 13-2-1773, X Bergum 21-2-1739.

229. Antje Teekes *Suawoude circa 1716, † Suawoude 1-5-1798.

 

240. Meinert Ruirts *Boornbergum 1744, X Boornbergum 16-11-1766.

241. Hiltje Minnerts *Beetsterzwaag circa 1745.

 

242. Halbe Holstes/Holkes (Meerstra) uit Grouw X Grouw 4-6-1758.     zie ook nr 102.

243. Geertje Teekes uit Teerns.                                                                  zie ook nr 103.

 

248. Haringh Dircks Piebenga X Franeker 13-5-1736, beiden van buiten Franeker.

249. Tyttje Douwes.

 

250. Roelof Clasen (Nieuwbuurt) uit Leeuwarden, wolkammersknegt, X Leeuwarden 5-7-1755.

251. Lutske Hendriks uit Leeuwarden.

 

252. Jan Jans Sysling, praamschuiver uit Terzool X circa 1765.

253. Hinke Harmens *1736,  † Baarderadeel 24-5-1819.            

 

254. Pier Sybes (Nettinga) X Britswerd 14-5-1758.

255. Trijntje Christiaans uit Wieuwerd.

 

                                                9e generatie

 

272. Luytjen Jelles † Rijperkerk 4-7-1696, X voor 1658.

273. Trijntje Pytters † Rijperkerk 22-9-1719.

 

284. Haye Ballings † Veenwouden voor 1691, X Jistrum 1679.

285. Tietske Gosses † Veenwouden voor 1692.

 

304. Philippus Leonards Weidenaar *Oostermeer 22-3-1674, † Oostermeer 17-8-1720, X Oostermeer

        10-11-1695.

305. Tjerkjen Krijns Ruytenburgh uit Lekkum, † 1765/1766.

 

308. Hesselius Hesselius Vliege*1671, meyer te Grijpskerk, X Grijpskerk 17-7-1692.

309. Antje Alberts van de Waerdt * Grijpskerk 7-6-1668.

 

310. Douwe Aukes (Stellingwerf) *Rinsumageest circa 1659, † voor 1727, X voor 1687.

311. Aukje Johannes (Allesheil) † na 1722.

 

320. Ype Jacobs uit Munnikezijl † voor 1745, X Anjum 22-12-1700.

321. Rinske Lieuwes uit Anjum † voor 1745.

 

336. Broer Lieuwes uit Ternaard, X Ternaard 31-1-1717.

337. Seeske Sakes uit Ternaard.

 

340. Rense Hessels *Hantumhuizen 6-4-1684, X Hantumhuizen 13-11-1712.

341. Maayke Jans *Hantumhuizen circa 1695.

 

392. Obbe Obbes uit Makkum, X Makkum 17-1-1664.

393. Meynts Poulus uit Makkum.

 

416. Aelse Mients Sinnema *Birdaard circa 1655, X Oudkerk 8-11-1691.

417. Antje Pieters uit Oudkerk.

 

420. Hemmerius Postma X Leeuwarden 26-2-1692.

421. Sara Steenhovius uit Leeuwarden.

 

422. Rinse Klazes (Reitsma), landbouwer, ouderling, *Hardegarijp 31-5-1667, X Hardegarijp 23-2-1696.

423. Aaltje Wytzes *Drogeham circa 1676.

 

432. Andries Harmens*Wijnaldum circa 1688, † voor 1749, X Wommels 21-2-1712.

433. Jeltie Clazes uit Wommels. In 1749 gemeen boerinne.

 

434. Douwe Pytters *circa 1690, † Oosterend voor 12-3-1748/49, X

435. Antje Feites

 

436. Jan Durks *Itens (Hennaarderadeel) circa 1699, X Itens 20-2-1724. Gemeen boer.

437. Gerbrig Hettes uit Lutkewierum, † Itens 20-2-1784.

 

440. Gerben Douwes (Douma). In 1749 redelijke boer te Wolsum.

 

442. Wybren Sierks uit Wolsum X Wolsum 21-6-1716.

443. Doetie Ockes uit Wolsum.

 

448. Haye Siercks (Haytsma) *Tzum 30-8-1657, † Franeker 25-9-1717, X Franeker 14-9-1697.

449. Taetske Johannesdr. *Franeker 3-8-1670, † Franeker 4-6-1712.

 

450. Aggeus Ennema *Franeker 1673, † Franeker 28-4-1708, X Franeker 23-2-1696.

451. Antie Harmens *Franeker 1675, † Franeker 27-7-1698. beide in grafzerk 167 Martinikerk

 

452. Luitjen Gjolts van der Molen *Gorredijk circa 1690, X Leeuwarden 24-5-1722 in de Grote Kerk.

453. Hiltje Foppes Nauta *Leeuwarden 25-3-1692, † Leeuwarden 18-8-1764.

 

454. Luitje Wessels van der Meulen uit Donkerbroek X Wijnjeterp/Duurswoude december 1700.

455. Froukje Frankes uit Wijnjeterp.

 

456. Douwe Douwes *Bergum circa 1653, Bergum 1728, X Heerenveen 28-5-1676.

457. Baukje Hedses *circa 1657.

 

458. Taeke Ridzerts *circa 1675, † Suawoude circa 1728, X Suawoude 8-5-1707.

459. Aafke Oenes *circa 1683, † Suawoude circa 1765.

 

464. Jan Kroon *Winschoten 2-9-1688, begraven Winschoten 8-5-1776, X Winschoten 20-11-1712.

465. Elscke Menkes van Winschoten Oostereinde, *Winschoten 23-10-1692, begr. Winsch. 11-11-1771.

 

480. Ruierd Goities *Boornbergum 1700, X Boornbergum 29-4-1725.

481. Martjen Johannes *Smalle Ee circa 1700.

 

484. Holst Halbes uit Wartena X Oldeboorn 16-6-1734.     Zie ook nr 204.

485. Hiske Aukes uit Oldeboorn.                                          Zie ook nr 205.

 

                                              10e generatie

 

608. Leonard Jurriens Weydner *Arnhem 28-7-1650, † 1690/1693, X Oostermeer 21-5-1671.

609. Berber Oubles † na 1711.

 

616. Hesselius Johannes Vliege, geneesheer, *circa 1645.

617. Hilletyen Fabricius.

 

680. Hessel Gerrits,  X1e Hantum 9-12-1660 Antje Metskes, X2e Hantum 16-6-1667 Inske Bouwes,

        X3e 5-1-1679 Sjoekje Sipkes, X4e Hantumhuizen 25-4-1680

681. Antje Rinses *Ternaard

 

784. Obbe Obbes uit Ried X Ried 27-4-1623.

785. Tjitske Feitses uit Dongjum.

 

832. Mient Aelzes (Sinnema) *Oudkerk circa 1625, X Birdaard 21-11-1652.

833. Aeltie Tjebbes.

 

842. Johannes Steenhovius X1e Terkaple 14-4-1667. Hij is dominee, X2e Sneek 27-10-1678 Vrouckien

        Hellendoorn uit Sneek. Hij is dan oud-predikant van Terkaple.

843. Dieuwke Assuerus de Ring uit Terkaple, † voor 1678.

 

870. Feite Hoytes *circa 1669, X circa 1690.

871. Mettie Piers.

 

896. Sierck  Siercks *Tzum 1630, X Tzum 10-3-1650.

897. Trijntje Hayes.

 

900. Johannes Ennema *Pingjum circa 1650, † Franeker 29-08 1679,  grafzerk 168.X Franeker 20-2-1670.

901. Attie Ages Brunia *Franeker  1654, † Franeker  16-10-1684, grafzerk 167 Martinikerk.

 

904. Gielt Bouwes, Gorredijk NB. Met attestatie naar Gorredijk. X Langezwaag 25-6-1693.

905. Fetje Luytens, Wynjeterp.

 

906. Foppe Bavius Nauta *Leeuwarden 5-2-1660, X1e Leeuwarden 15-5-1687, 2e Leeuwarden

        26-9-1706 Catharina Hermans.

907. Janke Bastiaens *Leeuwarden circa 1665.

 

908. Wessel Claes van der Meulen *Ooststellingwerf,  X circa 1675.

909. Lamke Jelles.

 

912. Douwe Binnerts Douma *Bergum circa 1627, † Bergum voor 1657, X Bergum circa 1650.

913. Foockel Wopkes *Bergum circa 1631.

 

916. Ridsert Wijtses *Opeinde september 1640, † voor 1694, X Opeinde 19-1-1668.

917. Aaltie Harckes *circa 1648, † Opeinde 1694.

 

918. Oene Jans *Jellum circa 1647, † Rinsumazijl 1-1-1694, X voor 1683.

919. Jeltje Dirks *Weidum circa 1662, † Deinum circa 1740, X2e Marssum 3-11-1695 Wijbe Douwes.

 

928. Andreas (Andries) Kroon *Groningen 24-9-1662, bakker, begr. Winschoten 8-10-1723,

       X1e Groningen 8-4-1685, X2e Winschoten 3-6-1700 Afien Hendricks van Delfzijl.

929. Annegien Siccens Ludeijn van Groningen *12-2-1668, † voor 1700.

 

930. Menke Jans X

931. Antje Berents. Zij hertrouwt Winschoten 25-2-1700 Jan Jans van Beerta.

 

960. Goitze Ruierds *circa 1675.

961. Sjourdje Sipkes *Boornbergum circa 1675.

 

                                              11e generatie

 

1216. Jurrien Frederick Weydner *Arnhem na 1613, X Arnhem 7-5-1637.

1217. Jenneken Philips Staetsen *Den Haag, † Harlingen na 1668.

 

1360. Gerrit Hessels X1e NN, X2e Hantumhuizen 20-11-1654 Griet Tjepkes *Lioessens.

1361. NN.

 

1664. Aelze Mients (Sinnema) † voor 7-4-1651 X circa 1620.

 

1800. Petrus Pauli Ennema *Harlingen circa 1630, † Pingjum voor 1657, X Harlingen 24-8-1645.

          Hij is dan theologisch candidaat.

1801. Aaltje Tjepkes Abbema *Franeker circa 1620, † circa 1650.

 

1802. Agge Andries Brunia *Franeker  1615, † Franeker 6-10-1688, grafzerk 113 Martinikerk

1803. X circa 1650 Teetske Hanses *1615 † 10-12-1679 Franekerk, grafzerk 113 Martinikerk   

 

1812. Bavius Theodori Nauta *1635 Leeuwarden, notaris publicus. X1e Leeuwarden 4-4-1659

         X2e Leeuwarden 6-2-1681 Sofia Magdalena Schwartsenberg.

1813. Brechtie Foppes, Leeuwarden.

 

1834. Harcke Wopkes *Smallingerland september 1620, † Smalle Ee circa 1660, X Garijp 12-11-1647.

1835. Ibel Tjeerdts uit Hardegarijp.

 

1836. Jan Oenes X voor 1647.

1837. Aefcke Jacobs.

 

1838. Dirk Jans *Rijperkerk circa 1610, † circa 1666, X Gerecht Baarderadeel 30-11-1656.

1839. Aelsen Wigboltsdr uit Garijp, *september 1620.

 

1856. Jan Lodewijks Kroon X Groningen 22-7-1653.

1857. Catelijn Janssen van Zee.

 

1858. Sikke Gerrits.

1859. Grietjen Derks.

                                              12e generatie

 

2432. Georg Jurrien Weydner, o.a. bakker, *Ottersheim ca 1590, † Arnhem 28 mei 1630, X Arnhem

          24-9-1613.

2433. Dericksken Jansen *Arnhem 1595, † na 1650.

 

2434. Philip Staetsen *Leiden, † Den Haag 1644/1647, X Den Haag 4-9-1616.

2435. Maeycken Adriaens *Den Haag april 1668.

 

3328. Mient (Sinnema) X circa 1590. Kinderen : Aelze, Haye, Dirk en Douwe.

 

3600. Paulus Ennema *circa 1600.

 

3602. Tjepke Rinties Abbema *Franeker  1591, † Franeker 10-01-1669, grafzerk 56 Martinikerk. 

 

3676. Jan Andries *circa 1585, † circa 1625, X voor 1610.

3677. Saeck Ublesdr *circa 1585,† Warga 1639.

 

3678. Wigbolt Harmens † Garijp voor 1661, X

3679. Ymck Hedsers.

                                              13e generatie

 

4864. Leonard Weydner *1550, † na 1611. Predikant  te Ottersheim 1588/1603, te Schnorbach-

          Hόnsrόck 1603/1607, te Ravensgierburg-Hόnsrόck 1607/1611, te Vendersheim na 1611.

4865. Christina Borndφrffer, *Mόnstereiffel.

 

4868. Jan Staetsen.

4869. Grietgen Jans.

 

7204. Rintke Tjepkes Abbema *circa 1575

7205. Eebel Jans * 1556, † 31-10-1593, grafzerk 104 Martinikerk Franeker.

 

                                              14e generatie

 

14408. Tiepcke Abbema *circa 1550, X Franeker circa 1575.

14409. Gerk Alles *circa 1551, † Franeker na 1598.